องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 
Q&A
Social Network
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
ตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

ติดต่อ - สอบถาม
 
  ชื่อ +  นางบัวเงิน รอดขันเมือง
  ตำแหน่ง + นายกอบต.
  โทรศัพท์ + 042-219-494
  อีเมล์ + admin@nonghan.go.th
 
  ชื่อ +  นางสาวสิริกร แก้วเจริญ
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
  โทรศัพท์ + 042-219-494
  อีเมล์ + admin@nonghan.go.th
 
  ชื่อ + นายพิสิษฐุ์ สร้อยวิทยา
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
  โทรศัพท์ + 042-219-494
  อีเมล์ + admin@nonghan.go.th
 
  ชื่อ +  นางวนิดา ปะพะวะ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 042-219-494
  อีเมล์ + admin@nonghan.go.th
 
  ชื่อ +

 นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา

  ตำแหน่ง +  รองปลัดองค์บริหารส่วนตำบลหนองหาน รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 042-219-494
  อีเมล์ +  admin@nonghan.go.th
 
 
  ชื่อ +

 นายกุลชาติ คามวรรณ

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 042-219-494
  อีเมล์ +  admin@nonghan.go.th
 
  ชื่อ +

นางสาวสิริกร แก้วเจริญ

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานรักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา
  โทรศัพท์ + 042-219-494
  อีเมล์ +  admin@nonghan.go.th
 
  ชื่อ +

 นางจิตติญา ไทยลำภู

  ตำแหน่ง + หัวหน้าส่วนสาธารณสุข
  โทรศัพท์ + 042-219-494
  อีเมล์ +  admin@nonghan.go.th
 
  ชื่อ +

 นางสาววิญาภรณ์ โพธิราชา

  ตำแหน่ง + หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 042-219-494
  อีเมล์ +  admin@nonghan.go.th
 
  ชื่อ +

 นางวนิดา ปะพะวะ

  ตำแหน่ง + รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร
  โทรศัพท์ + 042-219-494
  อีเมล์ +  admin@nonghan.go.th