องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี : www.nonghan.go.th

 
 
สภา อบต.


นางมณฑิชา  วิศิษฏ์การ
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นางลัดดา  เบญจจินดา
 นางสาวสิริกร แก้วเจริญ
 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายประมล  พรหมพิทักษ์
นางสมถวิล  อารีรักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2


นายสำรวย  คำทองเทพ
นายภฏิญาณ  จันทะบูลย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4


 นายสมคิด  จันทรเสนา
นายบุญน้อม  นรินทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8


นางสาวพัชรี  ธรรมประเสริฐ
นางกองแก้ว  สอนสมบัติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10


นางยุพา  สีน้ำเงิน
นายอลงกรณ์  ลาระคร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12

นายพร  โคตรวงษ์
 นางสินีวรรณ  ศรีชมภู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 14


 นายสุวิทย์  หมื่นแก้ว
 นางเขียว  เศษสมบูรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 15
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 16


นายเสด็จ  ศรีศักดิ์ดี
นายชูศักดิ์  ประทุมพงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 17
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 18