องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
Updated 2020, AUG 28

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 นางสาวสิริกร แก้วเจริญ
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
โทร. 042-219449 , 064-1790888
     
  นายพิสิษฐ์  สร้อยวิทยา
 
    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
โทร. 042-219449 , 093-4176123
 
     
นางสาววิญาภรณ์  โพธิราชา
นางปุลรตี  ศุภรัตนกุล
 นายกุลชาติ คามวรรณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 042-219449 , 085-5618515
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 042-219449 , 098-8142868
 ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 042-219449 , 093-3262687
     
นางพิศมัย  ประพันธ์
นางสาวณัฐชพร  พุทธภา
 นางสาววิญาภรณ์ โพธิราชา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร. 042-219449 , 088-5135577
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 042-219449 , 065-3295197
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 042-219449 , 085-5618515
 
 
  นายพิสิษฐ์  สร้อยวิทยา
 
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รักษาการ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร. 042-219449 , 093-4176123