องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
Updated 2020, AUG 28

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

         ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นหลัก ผลผลิตที่สำคัญได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง การทำการเกษตรในตำบลเป็นลักษณะดั้งเดิม โดยอาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นสำคัญ ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรกรรม ได้แก่ รับจ้าง ค้าขาย และการบริการ