องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
Updated 2020, AUG 28

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์


วิสัยทัศน์

                   เศรษฐกิจพอเพียง  เลี้ยงชีพพอดี ประชาชนมีสุข

พันธกิจ

                        1.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                        2.  ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น                  

                        3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                        4. ส่งเสริมด้านการศึกษา

                        5. ส่งด้านด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                        6. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล