องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี :www.nonghan.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมไฟฟ้า [ 13 เม.ย. 2563 ]98
2 แบบฟอร์มคำขอข้อมลูข่าวสาร [ 13 เม.ย. 2563 ]91
3 แบบฟอร์มคำขอชำระค่าธรรมเนียมประจำปี [ 13 เม.ย. 2563 ]97
4 แบบฟอร์มคำขอต่ออายุ [ 13 เม.ย. 2563 ]104
5 แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตการจัดตั้งตลาด [ 13 เม.ย. 2563 ]96
6 แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 13 เม.ย. 2563 ]94
7 แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 13 เม.ย. 2563 ]98
8 แบบฟอร์มคำขอรับ หนังสือรับรองการจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร [ 13 เม.ย. 2563 ]97
9 แบบฟอร์มคำขอรับการสงเคราะห์ [ 13 เม.ย. 2563 ]93
10 แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 13 เม.ย. 2563 ]91
11 แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]95
12 แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 เม.ย. 2563 ]83
13 แบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 13 เม.ย. 2563 ]85
14 แบบฟอร์มคำร้องขออนุญาติทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง [ 13 เม.ย. 2563 ]82
15 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป [ 13 เม.ย. 2563 ]84
16 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ [ 13 เม.ย. 2563 ]85